پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ورودی های سال ۶۸-۶۹
ورودی های سال ۶۸-۶۹ دانشگاه آزاد ماهشهر(اولین ورودیهای مهندسی شیمی)

       

 
سیروس حیدری - ورودی ۶۹- شاغل در پتروشیمی رازی-کشیک ارشد مجتمع    
قدرت اله روشنفکر-ورودی ۶۸ - شاغل در آب و برق خوزستان-معاونت مطالعات پایه دفتر کیفیت و محیط زیست    
       
محسن نادر پور -ورودی ۶۸ شاغل در پتروشیمی رازی- بخش خدمات فنی- اداره فرآیند    
       
احسان شرف الدین -ورودی ۶۸ - شاغل در پتروشیمی فجر -بهره برداری واحد تصفیه    
       
  مهدی انجم روز-ورودی ۶۸-شاغل در پتروشیمی فجر    
       
مهرداد جابری-ورودی ۶۸- شاغل در پتروشیمی
   
       
فاضل بازیانی-اداره مهندسی پتروشیمی رازی    
       
مهندس ایروانی-ورودی ۶۸- رییس HSE پتروشیمی رازی
   
       
مهندس افشار-ورودی ۶۸ -رییس HSE پتروشیمی فجر    
       
   
رضا نوری زاده- ورودی68- رئیس عملیات نوبتکاری پالایشگاه سرخون و قشم
   
       
 
حمید رحیمی-ورودی 68 -شاغل در شرکت رنگ فیروزه شیراز
   


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0