پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  تقویم آموزشی
   
    30خرداد ماه : پایان کلاس های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397  
       
  1 تیرماه : شروع امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397  
       
  15 تیر ماه: پایان امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397  
       
  17 تیر ماه : شروع انتخاب واحد و ثبت نام ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397  
       
  20 تیر ماه : پایان انتخاب واحد و ثبت نام ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397  
       
  22 تیر ماه : شروع کلاس های درسی ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397  
       
  31 مرداد ماه : پایان کلاس های درسی ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397  
       
  2 شهریور ماه : شروع امتحانات ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397  
       
  7 شهریور ماه : پایان امتحانات ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397  

   

  14


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0