پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرم های تحصیلات تکمیلی(دکتری)

   

  -فرم درخواست ثبت نمره پايان نامه بدون احتساب نمره مقاله دانشجویان دکتری دریافت
   -صورتجلسه گزارش شش ماهه دانشجویان          دریافت
  -گزارش شش ماهه دانشجویان                                                   دریافت
   - فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دریافت
   - فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری دریافت
   -فرم شماره 1-فرم ارائه پیشنهاد رساله دکتری و تعیین اساتید داور دریافت 
   -فرم شماره 2-فرم مجوز مالی و آموزشی دانشجویان دکتری جهت دفاع از پیشنهاد رساله  دریافت 
   - فرم تعیین ارزش مقاله  دریافت
   - فرم شماره5 - فرم تایید مقاله مستخرج از رساله دکتری  دریافت
   - فرم شماره6- فرم درخواست پیش دفاع رساله دکتری  دریافت
   - فرم شماره8 - مجوز مالی و آموزشی دفاع از رساله دانشجویان دکتری دریافت
   - فرم شماره9 - درخواست دفاع از رساله دکتری دریافت
   - فرم شماره12- تایید انجام اصلاحات جلسه دفاعیه دانشجویان دکتری دریافت
  -فرم تاییدیه امور شهریه و امور مالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت

   


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0