پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بخشنامه های مربوط به تحصیلات تکمیلی
  - بخشنامه استاد داور در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي  دریافت
   - بخشنامه تشويقي مقاله ها و آدرس دهي  دریافت
   - بخشنامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري  دریافت
  - بخشنامه چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي  دریافت
   -بخشنامه حضور در پنج جلسه دفاعيه  دریافت
  - بخشنامه حق الزحمه اساتيد راهنما، مشاور،داور و ناظر  دریافت
   -بخشنامه حمايت ستاد ويژه توسعه فن آوري نانو  دریافت
   -بخشنامه حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري  دریافت
   -بخشنامه در خصوص حمايت مالي پايان نامه ها- در راستاي اجراي بخشنامه شماره 1388.3.21
  73.94343
   دریافت
  - بخشنامه صحافي پايان نامه ها  دریافت
  - بخشنامه ضرورت وجود فرم تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي  دریافت
   -بخشنامه مشاور و داور ممتحن خارجي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري  دریافت
  - بخشنامه منشور و موازين اخلاق پژوهش  دریافت
   -بخشنامه نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها  دریافت
   -تاييد انجام اصلاحات پس از جلسه دفاعيه و تاييد داور  دریافت
   -حذف بند 5 بخشنامه حمايت مالي شماره2549556پ  دریافت
   -آيين نامه نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري  دریافت
   - لزوم اصالت سنجی پایان نامه های کارشناسی ارشد  در سامانه اصالت سنج قبل از دفاع  دریافت
  - شیوه نامه آدرس دهی و تشویقی مقالات علمی دریافت

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0